Regulamin


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu działającego pod adresem minehash.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę, a także określa warunki Transakcji pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, zgodnie z poniższymi definicjami. Każdy Klient przed zawarciem Transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich zawieranych umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy minehash.pl, niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami bez fizycznej obecności stron umowy.

2. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania lub wycofywania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jak również ich modyfikacji.

 II. DEFINICJE

Sprzedawca – MH Daniel Możdżyński, Sędziwoja 49/3, 61-063 Poznań. NIP: 852-214-07-67

Klient – to osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej,

Konsument - oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

Sklep – to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem minehash.pl

Towar – oznacza sprzęt komputerowy oferowany przez Sprzedawcę. Zdjęcia towarów mają charakter poglądowy. Oferowany towar może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

Cena – to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze w Sklepie Sprzedawcy. Ceny podane są w polskich złotych i zawierają w sobie należny podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.

Dostawca – to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą,

Koszt dostawy / wysyłki Towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta,

Zamówienie – to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem,

Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia,

Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji,

Pliki Cookies - informacje zapisywane przez serwery należące do Sklepu na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu ich rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.

2. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Płatności” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów.

3. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Płatności” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, płatności oraz danych teleadresowych Klienta..

5. Wskazany powyżej komunikat stanowi przyjęcie oferty przez Sprzedawcę, po jego otrzymaniu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

6. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia bądź dokonać w nim modyfikacji przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować Sprzedawcę o rezygnacji z zamówienia.

7. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 19:00 oraz w soboty w godzinach 11:00 – 15:00 za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem info@minehash.pl oraz pod numerem telefonu (+48) 602 220 883.

8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu wpłaty i przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:

a) nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia, natomiast Klient nie dostarczył poprawionych danych po wezwaniu wystosowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Sprzedawcę.

b) zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu bądź przepisów prawa.

c) na stronie sklepu wystąpią błędy  na które nie ma wpływu Sprzedawca polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru

10. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, każdorazowo, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia na życzenie może zostać niezwłocznie zwrócona.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru aż do momentu uzyskania zapłaty za Towar.

IV. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) Płatność przelewem lub kartą płatniczą

b) Płatność elektroniczna

2. Płatności należy dokonać w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane. 

V. DOSTAWA

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 21 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie sprzedający nie dostarczy klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą za dostawę).

3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

5. Anulowanie zamówienia nie dotyczy towarów nieprefabrykowanych, a takimi są serwery obliczeniowe oferowane przez Sprzedawcę. Ich specyfikacja jest uzgadniana na etapie produkcji.

6. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń Towaru oraz jego opakowania

VI. WYMIANA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Każdy towar jest nieprefabrykowany. Zamówienie jest każdorazowo konsultowane i konfigurowane pod specyficzne potrzeby klienta lub konsumenta (przykładowo dobór i konfiguracja podzespołów sprzętowych oraz oprogramowania, preferencje odnośnie marek). Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy: kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VII. REKLAMACJA TOWARU

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacja podlega zgłoszeniu drogą mailową pod adresem info@minehash.pl  Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest podać w zgłoszeniu imię i nazwisko, adres, nazwę towaru szczegółowy opis wad oraz zgłaszane roszczenie. Po zgłoszeniu reklamacji Klient proszony jest aby przesłać Towar wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy.

3. Podanie w formularzu reklamacji nieprawdziwych danych przez Klienta niebędącego Konsumentem powoduje utratę uprawnień z rękojmi. 

4. Rękojmia dla przedsiębiorców jest wyłączona.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem zamówienia.

2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Sprzedawcy oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną [zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 ) oraz zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204)]. 

IX. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie Plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego oraz innych aplikacji jest Sprzedawca .

2. Sprzedawca umieszcza Pliki cookies na urządzeniach końcowych Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego w celu: 

a) dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji Klienta Sklepu,

d) przedstawianie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

e) zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).

3. Klient może w każdej chwili usunąć Pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

4. Dostępne przeglądarki internetowe w swoich ustawieniach początkowych (domyślnych) dopuszczają możliwość tworzenia Plików cookies na urządzeniu Klienta. Każdy Klient może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu. Co do zasady, by zmienić takie ustawienia, należy skorzystać z dostępnych opcji przeglądarki i wyłączyć mechanizm odpowiadający za tworzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych ich producentów.

5. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia Plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może doprowadzić do trudności w korzystaniu z istotnych funkcjonalności Sklepu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie Sklepu.

2. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta niezbędne do złożenia zamówienia, którym Klient udostępnił w/w dane, bądź też które weszły w ich posiadanie bez winy Sprzedawcy.

3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

4. Data opublikowania regulaminu 15.01.2021 r.